Wie aan langetermijnsparen doet, kan een aardig spaarpotje opbouwen voor later door premies te storten in een veilige spaarverzekering. Dat brengt meer op dan een spaarboekje en tegelijkertijd zit je toch 100% safe, wat een belangrijk verschil is ten opzichte van beleggingsfondsen. Je kapitaal is immers op elk ogenblik beschermd én je krijgt er een gegarandeerd vast rendement bovenop. Daarnaast kan de verzekeraar nog een winstdeelname toekennen als de zaken hem voor de wind gaan. Omdat langetermijnsparen een maatschappelijk nut heeft, kan je bovendien een deel van de gestorte premies recupereren via de belastingen.

Fiscaal voordeel langetermijnsparen

Net zoals bij het pensioensparen kan je genieten van een fiscaal voordeel voor langetermijnsparen. Het bedrag dat je jaarlijks maximaal kan inbrengen in je belastingen, hangt af van jouw beroepsinkomsten en is momenteel begrensd op 2.260 euro. Je krijgt van de fiscus 30% terug van je betaalde premie. Indien je het maximum kunt storten, levert dit jou dus een fiscaal voordeel op van 678 euro.

Opgelet, je kan slechts genieten van een fiscaal voordeel in het kader van het federale langetermijnsparen voor zover je niet reeds een fiscaal voordeel geniet in het kader van het verwerven van een onroerend goed.

Voorwaarden fiscaal voordeel langetermijnsparen

 • Je moet premies betaald hebben in het jaar waarvoor je wenst te genieten van de fiscale voordelen, met andere woorden contracten mogen niet worden afgesloten met terugwerkende kracht;
 • Je betaalde deze premies met het oog op het opbouwen van een rente of kapitaal in geval van leven op een bepaald ogenblik of bij overlijden vóór dat ogenblik;
 • Voor het langetermijnsparen moet je het contract aangaan bij een verzekeringsonderneming gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte;
 • Je bent zelf het contract aangegaan vanaf ten vroegste 18 jaar en vóór je de leeftijd van 65 jaar bereikte;
 • Het contract mag uitsluitend zijn afgesloten op jouw hoofd, je bent met andere woorden dus zowel de verzekeringnemer als de verzekerde;
 • Als het contract een bedrag bij leven voorziet, moet het minstens 10 jaar lopen;
 • De einddatum van het contract is ten vroegste de datum waarop je 65 jaar wordt;
 • In het contract staat (staan) als begunstigde(n) aangeduid:
     - jij zelf als je in leven bent op je 65ste,
     - je echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of bloedverwanten tot en met de tweede graad bij een vroegtijdig overlijden.

Hoe aanvragen?

De belastingvermindering is facultatief, ze wordt enkel verleend op verzoek van de belastingplichtige. Om een belastingvermindering te genieten voor de premies die je gestort hebt in een individueel levensverzekeringscontract, moet je het attest van je verzekeringsonderneming waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, ter beschikking houden van de fiscus.

Belastingen op het langetermijnsparen

Als je de premies voor het langetermijnsparen inbrengt in de belastingen, zal je op het opgebouwde kapitaal een éénmalige heffing moeten betalen.

Deze belasting bedraagt 10%. De verzekeraar houdt deze belasting in op je 60ste verjaardag als je het contract vóór je 55ste startte. Begon je pas later met langetermijnsparen, dan moet je de heffing betalen op het moment dat het contract tien jaar loopt.  De premies die na deze datum gestort worden, blijven evenwel  -een fiscaal voordeel genieten.  

Bovenstaande heffing gebeurt ongeacht het aantal jaar dat je een premie hebt ingebracht in je belastingen. Als je voor minstens één premie van het contract een fiscaal voordeel hebt genoten, is de latere uitkering van het contract volledig belastbaar. Merk wel op dat er geen belasting geheven wordt op de uitgekeerde winstdeelname.  

Wanneer krijg je het geld uit het langetermijnsparen?

In het contract staat een einddatum vermeld. Meestal is dit de leeftijd waarop je 65 jaar wordt, maar het kan ook later zijn. Wat je spaart blijft ook vast staan tot die datum. Indien je vroeger zou overlijden en het contract voorziet een overlijdensdekking, dan gaat het geld naar de begunstigde (dit kunnen ook meerdere personen zijn) die je aanduidde in het contract.

Als het echt nodig is, kan je je geld vóór je 60ste opvragen maar dit straft de fiscus af door de uitkering zwaarder te belasten. Ook kan de verzekeraar dan kosten aanrekenen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.