Sparen & pensioen

 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

  Wanneer iemand een levensverzekeringspolis zou aangegaan hebben die bij zijn of haar overlijden nog in voege was, dan zal de verzekeraar de overeengekomen uitkering na overlijden van deze verzekerde moeten uitbetalen aan de persoon (personen) die als begunstigde is (zijn) aangeduid in de polis. Als de begunstigde geen contact zou opnemen met de verzekeraar, zal de verzekeraar op eigen initiatief de begunstigde opsporen om hem/haar het bedrag te kunnen uitbetalen waarop hij/zij recht heeft zodra hij op de hoogte is van het overlijden.

 • Waar vind ik meer informatie?

  75% van de werknemers en 60% van de zelfstandigen bouwen een aanvullend pensioen op. Dit helpt om na pensionering de levensstandaard op peil te houden. Aanvullende pensioenen vormen echter een complexe materie. Wil je er meer wegwijs in raken? Dan bevelen we volgende bronnen aan:

  Voor algemene informatie:

  • Wikifin, de informatiesite van de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten.

  Ga naar Wikifin

 • Wat houd ik op het einde netto over?

  De bedragen op de pensioenfiche zijn bruto bedragen. Hoeveel je hiervan netto overhoudt, hangt af van de wijze van uitbetaling. Die kan je terugvinden op deze fiche en in het pensioenreglement.

  1. De meeste plannen voorzien in een uitbetaling in kapitaal. De verzekeraar stort het netto pensioenkapitaal dan in één keer op je rekening.

  Het volledige bedrag is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van maximaal 2% en een Riziv-bijdrage van 3,55%.

 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?

  Wil je een nieuwe veranda of badkamer, je tuin heraanleggen of een gloednieuw huis bouwen of er één kopen? Je kan je aanvullend pensioen aanwenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met wedersamenstelling of een inpandgeving.

  Via een voorschot

 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?

  Je verliest het opgebouwde kapitaal van jouw groepsverzekering uiteraard niet, maar je moet wel kiezen tussen verschillende opties. De werkgever die je verlaat of zijn verzekeraar zal hiervoor met jou contact opnemen. Ga telkens na wat de gevolgen zijn voor je overlijdensdekking en voor je pensioenkapitaal.

 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?

  Er kunnen zich drie situaties voordoen.

  De meeste pensioenplannen voorzien enkel in pensioenopbouw voor de periodes wanneer je effectief hebt gewerkt en bijgevolg loon hebt ontvangen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zal je aanvullend pensioen lager zijn naarmate de betaling van de pensioenbijdragen tijdens die periodes wordt geschorst.

 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?

  De geboorte van je zoon of dochter, een echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, enzovoort: deze gebeurtenissen in je privéleven kunnen gevolgen hebben voor het aanvullend pensioen, en meer bepaald voor de begunstigingsclausule van je overlijdensdekking. Op de jaarlijkse pensioenfiche zie je of er een overlijdenswaarborg is. Het pensioenreglement beschrijft wie de begunstigden zijn. Dit zijn meestal je echtgenoot of wettelijke partner, ofwel je kinderen.

 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?

  Als een werkgever een pensioenplan heeft, kan dat een plan zijn voor alle werknemers of enkel voor een bepaalde groep of categorie van werknemers. Er kunnen ook verschillende pensioenplannen zijn per categorie werknemers.

 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?

  Als je werkgever of sector een pensioenplan heeft voorzien voor de personeelscategorie waartoe jij behoort, word je daarbij normal">automatisch aangesloten. Je kan steeds op MyPension.be of bij je werkgever het pensioenreglement opvragen dat de verschillende elementen van het aanvullende pensioenplan beschrijft.

 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?

  Je verzekeraar zal bij de uitbetaling het bedrag van het voorschot in mindering brengen van de pensioenprestatie. Je moet op het opgenomen voorschot dat betrekking heeft op de enige en eigen woning wel nog belastingen betalen. Het bedrag van het voorschot wordt daarvoor omgezet in een fictieve rente, gelijk aan 3,5% tot 5% van het opgenomen kapitaal begrensd tot € 81.610 (bedrag 2019), afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de uitbetaling.

 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?

  In geval van een uitbetaling van het aanvullend pensioen over de landsgrenzen heen spelen tal van factoren een rol om te bepalen aan welke inhoudingen de prestatie onderworpen is. Algemeen kunnen de mogelijke inhoudingen worden onderverdeeld in twee subcategorieën: fiscale inhoudingen en socialezekerheidsinhoudingen.

  Fiscale inhoudingen

 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?

  In het zomerakkoord 2017 besliste de regering om vanaf inkomstenjaar 2018 het fiscaal plafond van het pensioensparen van 960 euro naar 1.230 euro te verhogen, maar ook om de aftrekbaarheid van 30% naar 25% te verlagen voor wie meer dan 960 euro per jaar stort. 

 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?

  Ja, dat kan inderdaad. Via het stelsel van het langetermijnsparen kan je genieten van een fiscaal voordeel tot wel 2.260 euro (voor inkomensjaar 2017). Zo kan je het wegvallen van het fiscale voordeel dat je vroeger genoot omwille van de afbetaling van jouw woning, grotendeels compenseren. Voor wie niet (meer) van een fiscale woonbonus kan genieten, is dit dus een interessant product.

 • Ik wil ervoor zorgen dat mijn erfgenamen de successierechten vlot kunnen betalen mocht ik plots overlijden. Kan een verzekering mij hierbij helpen?

  Ja, dat kan met een successieverzekering. Die betaalt de successierechten mocht u overlijden. Zo vermijdt u dat uw erfgenamen problemen ondervinden om de successierechten te betalen en daardoor overhaast een deel van uw erfenis moeten verkopen. • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?

  Als je geen hypothecaire lening (meer) afbetaalt, is langetermijnsparen fiscaal interessant omdat een deel van de stortingen recht geeft op een belastingvoordeel via de personenbelasting. Het bedrag dat in aanmerking komt voor dit fiscaal voordeel is geplafonneerd. Hoeveel je verdient, kan inderdaad een invloed hebben op dat plafond. • Om een grondige verbouwing te betalen, ga ik een bijkomend hypothecair krediet aan. Wat met de schuldsaldoverzekering?

  Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht maar de bank die u het geld leent kan dit als voorwaarde stellen om u de lening toe te kennen. Behalve de bank heeft u er wellicht zelf ook alle belang bij om een schuldsaldoverzekering aan te gaan wanneer u een belangrijk bedrag leent. Een schuldsaldoverzekering zorgt er immers voor dat uw erfgenamen de lening niet moeten aflossen als u zou overlijden voor ze afbetaald is. • Ik ben voor de eerste keer grootvader geworden. Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?

  Ja, dat kan onder meer via een spaarverzekering. Omdat u spaart op lange termijn, is dit een ideale formule. De meeste verzekeraars bieden producten op maat, soms ook “juniorpolissen” genaamd.  De spaarverzekering laat toe dat u zelf kiest hoeveel u spaart en wanneer u spaart. U hoeft dat dus niet noodzakelijk op voorhand vast te leggen. Als u eens een jaartje wil overslaan bijvoorbeeld, kan dat perfect. Meestal is er wel een minimumbedrag per storting, van bijvoorbeeld 25 euro.  U kan kiezen hoeveel risico u wil nemen:

 • Moet ik mijn schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waarbij ik mijn woonkrediet aanga?

  Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt. Het is een financiële instelling zelfs wettelijk verboden om jou dat te verplichten. Wat wel kan, is dat de bank een renteverlaging op je woonkrediet toestaat indien je bij haar de schuldsaldoverzekering afsluit.

 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?

  Wanneer je een levensverzekering afsluit, kies je zelf in het contract wie daarvan de uitkering krijgt als jij komt te overlijden. Degene die de som ontvangt kan een persoon zijn, maar ook een instelling of een goed doel.

  Controle en rendement

 • Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?

  Ten gevolge van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogen verzekeringsondernemingen vanaf 21 december 2012 bij de berekening van premies niet langer een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. In België heeft deze beslissing alleen gevolgen voor de levensverzekeringen. Immers, sinds 2007 mochten verzekeraars alleen voor levensverzekeringen nog een uitzondering maken op de richtlijn betreffende het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.

 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?

  Verzekeraars stemmen hun premies af op het risico. Bij individuele verzekeringen kan het bijgevolg zijn dat een erg hoge BMI maakt dat de premie hoger ligt.

  De premie voor bijvoorbeeld je brandverzekering zal uiteraard niet veranderen, maar voor verzekeringen waarbij jouw gezondheid een rol speelt, kan dat wel het geval zijn. Denk maar aan een individuele hospitalisatieverzekering of een levensverzekering waarin een overlijdensdekking zit (bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering).

 • Ik ben een fanatiek bungeejumper. Moet ik mijn verzekeraar verwittigen voor ik de sprong waag?

  Absoluut.  Op het moment van het sluiten van het contract ben je wettelijk verplicht alle relevante informatie vóór het afsluiten van een levensverzekering aan jouw verzekeraar mee te delen. Als je twijfelt of bepaalde informatie relevant is voor uw levensverzekering, kan je best altijd je verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte brengen. • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?

  Ja, een levensverzekering dekt zelfdoding, tenzij dit gebeurt binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract.  De wet stelt dat de levensverzekering dekking biedt in geval van zelfdoding van de verzekerde, tenzij dit minder dan één jaar na de inwerkingtreding van het contract gebeurt. • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?

  Ja, maar…

  U kunt het geld van uw pensioenspaarverzekering op elk moment opvragen. Dit is echter niet altijd aangeraden. Er kunnen namelijk zware financiële consequenties aan vast hangen als u vroeger opvraagt dan voorzien.

  Bij het opvragen van uw geld uit een pensioenspaarverzekering dient u belastingen te betalen op het uitgekeerde bedrag (behalve op eventuele winstdeelname).

 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?

  De vervroegde heffing op het pensioensparen was alleen van toepassing voor spaartegoeden die werden opgebouwd met stortingen van vóór 1993. Ze zal geen impact hebben op het uiteindelijke kapitaal van de verzekerde omdat de totale taks die de spaarders in het nieuwe systeem betalen lager zal liggen. De lagere taks compenseert aldus het rendementsverlies dat ontstaat door een deel van de taks vroeger te betalen. • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?

  Het is niet aan te raden om de centen die je hebt gespaard op een pensioenspaarrekening bij een bank over te hevelen naar een spaarverzekering bij een verzekeraar.  Dit wordt immers fiscaal beschouwd als een “afkoop” (opname van geld) en dus afgestraft met een belasting aan 33%.

 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?

  Een verzekeraar voorziet een heel aantal buffers die garanderen dat hij zijn engagementen kan nakomen en houdt er een erg voorzichtige beleggingspolitiek op na. Als het toch zou misgaan, is je pensioenspaarverzekering – voor zover het over een verzekering met een gewaarborgd rendement gaat - door de overheid beschermd tot 100.000 euro.

 • Hoe lang moet ik de documenten van mijn verzekeringen bijhouden?

  Zolang de verzekering geldt of zolang er een vergoedingsprocedure aan de gang is, kan je best de verzekeringsdocumenten zoals de contractvoorwaarden – inclusief de bijzondere voorwaarden – bijhouden.  Hou er bovendien rekening mee dat je een claim nog na het verstrijken van een verzekeringscontract kan indienen voor schade die tijdens de looptijd van het contract is voorgevallen.

 • Moet ik mijn levens- of hospitalisatieverzekeraar inlichten als ik besmet geraakt ben met HIV ? Welke gevolgen kan mijn besmetting hebben qua verzekeringen?

  Als je een nieuwe levensverzekering of hospitalisatieverzekering wil aangaan, krijg je doorgaans een medische vragenlijst. Daarop moet je het melden als je HIV hebt. Zo kan de verzekeraar je gezondheidstoestand juist inschatten. Maar als je levensverzekering of hospitalisatieverzekering al loopt, is het niet nodig om je verzekeraar in te lichten.

 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?

  Als je – tijdelijk of permanent - niet meer wil of kan bijstorten in je pensioenspaarverzekering, neem dan best contact op met jouw verzekeraar of tussenpersoon. Samen kan je dan op zoek naar de beste oplossing.

  Als je de premiebetaling van jouw pensioenspaarverzekering onderbreekt, kan dat  verschillende gevolgen hebben naargelang het type pensioenspaarverzekering.

 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?

  Wanneer je een levensverzekering afsluit, moet je onder meer bepalen wie het bedrag van je levensverzekering ontvangt indien je overlijdt. Anders maakt het gewoon deel uit van je nalatenschap.

  Je kiest zelf wie je aanduidt als begunstigde. Zo kan je een familielid aanduiden, maar ook een goede vriend of vriendin, een kennis of zelfs een bepaalde organisatie of een goed doel. Let wel, als je de verzekeringspremies van de belastingen wil aftrekken, zijn de personen die je kan aanduiden als begunstigde wel beperkt.

 • Ik ben gescheiden. Wie krijgt het geld van de levensverzekering na mijn overlijden?

  Dat verschilt naargelang de situatie.

  Heb jij je ex-partner nog vóór het huwelijk onder zijn of haar naam aangeduid als begunstigde? Dan zal hij/zij  zonder wijziging van de begunstigingsclausule zijn/haar recht op het verzekerde bedrag hoe dan ook behouden.

  Wanneer je jouw ex-echtgenoot ten tijde van het huwelijk onder zijn of haar naam hebt aangeduid als begunstigde moet je kijken naar de datum van echtscheiding.

Werk & onderneming

Gezondheid & ongevallen

Gezinsleven

Toegang tot het recht

Woning

Mobiliteit

Vakantie