De verplichte BA Autoverzekering

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. Ze vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien je een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let je er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Het gaat hier over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto, kortweg de “BA Autoverzekering”. Omdat ze wettelijk verplicht is, voorziet de wet ook een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in de Modelovereenkomst maar de verzekeraars geven op verschillende vlakken meer dekking. Zo zal je ook verzekerd zijn voor ongevallen veroorzaakt op privéterreinen . Elke verzekeraar zal je dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven.

Welke schade vergoedt de BA Autoverzekering en aan wie?

De BA Autoverzekering vergoedt de schade die je toebrengt aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie je schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht hebt: de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder,… enzovoort.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van jouw wagen kan veroorzaken aan anderen. De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van jouw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. 

Indien je voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd. Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. De situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het verzekeringscontract. 

Wie zelf aansprakelijk is voor de schade, is geen derde. Hij of zij zal dus niet vergoed worden door de BA Autoverzekering voor zijn of haar eigen schade. Daarvoor bestaan er aanvullende verzekeringen en waarborgen, zoals de bestuurdersverzekering die de lichamelijke schade van de bestuurder zal vergoeden of de omniumverzekering voor de materiële schade aan het voertuig.

Voor de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, passagiers, enz.) bestaat er een speciale regeling. De wet bepaalt dat alle zwakke weggebruikers vergoed moeten worden voor hun lichamelijke schade van zodra een motorrijtuig betrokken is in het ongeval, zelfs als ze aansprakelijk zijn voor die aanrijding. De schade die een zwakke weggebruiker door het ongeval veroorzaakte aan anderen, blijft wel voor zijn rekening. Die aansprakelijkheid kan hij dekken door een familiale verzekering aan te gaan.

Welke soorten schade worden vergoed?

De BA Autoverzekering vergoedt alle schade toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke schade als de materiële schade (schade aan goederen).

Bij letselschade worden alle verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid , huishoudschade, esthetische schade en morele schade vergoed. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.