Als je een arbeidsongeval hebt, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden.

Welke kosten vergoedt de arbeidsongevallenverzekering?

Als de arbeidsongevallenverzekeraar erkent dat  je een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval hebt gehad, dan heb je recht op:

  • vergoedingen voor jouw arbeidsongeschiktheid ter compensatie van loonverlies als je niet kan gaan werken; 
  • de terugbetaling van je medische kosten als gevolg van het ongeval (inclusief alle heelkundige-, farmaceutische- en verplegingskosten)

Volgens de wet, die deze verzekering grotendeels bepaalt, bent  u een slachtoffer van een arbeidsongeval als u van of naar uw werk ging en u zich onderweg kwetste door een plotselinge gebeurtenis.

Wat moet je doen als je een arbeidsongeval hebt?

Als er iemand getuige is van het ongeval, doe je er goed aan zijn gegevens te vragen zodat je hem nadien als getuige kan oproepen. Zo heb je bijkomstig bewijs van jouw arbeidsongeval.
Vervolgens  moet je zo snel mogelijk je werkgever inlichten, ook al belet het ongeval jou niet om te werken. De werkgever moet dit dan binnen de 8 dagen na het ongeval aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekering.
Vraag een medisch attest aan de arts die jou behandelt. Dat attest met de eerste medische vaststellingen geef je zo snel mogelijk door aan je werkgever, die het op zijn beurt aan de arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt.

Wie moet een arbeidsongevallenverzekering sluiten?

De werkgever is wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen te sluiten bij een toegelaten verzekeringonderneming. Indien hij dat niet doet, is hij sowieso aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Als zich een arbeidsongeval voordoet dat niet door een verzekering gedekt is, zal dit Fonds het schadegeval ten laste nemen, maar zal het alle kosten recupereren bij de in gebreke gebleven werkgever.
Daarnaast is de arbeidsongevallenwet ook van toepassing wanneer een arbeidsovereenkomst nietig (gesloten met een kind of een vreemdeling zonder arbeidsvergunning) of onwettelijk (zwartwerk) is.

Wat is een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt is een arbeidsongeval. Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, moet er sprake zijn van een letsel, een externe oorzaak en een plotselinge gebeurtenis.

  • Het letsel kan lichamelijk of geestelijk zijn.
  • De oorzaak of een van de oorzaken moet buiten het organisme van de getroffene zijn.
  • De plotselinge gebeurtenis onderscheidt een arbeidsongeval van een ziekte en in het bijzonder van een beroepsziekte.
  • Het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen. Het moet ook gebeuren door het feit van de uitvoering van de arbeid: een ongeval dat zich voordoet terwijl het slachtoffer de onderneming zonder toestemming verlaten heeft tijdens de werkuren, is geen arbeidsongeval. Het ongeval kan zich dus voordoen op de werkplaats, of op het traject tussen twee verschillende werkplaatsen.

Wat is een arbeidswegongeval?

Onder "de weg van en naar het werk" wordt het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, verstaan. Een normaal traject omvat ook de "noodzakelijke en redelijkerwijs te rechtvaardigen omwegen". De omweg of de onderbreking sluiten niet noodzakelijk het begrip “de weg van en naar het werk” uit. Op basis van de grootte van de omweg of de onderbreking en van de reden voor de omweg of de onderbreking wordt het traject al dan niet als normaal beschouwd. Er bestaan ook assimilaties voor het begrip “de weg van en naar het werk”.

Als een arbeidsongevallenverzekering vinden moeilijk blijkt

Wie mensen te werk stelt en hen daarvoor betaalt, is wettelijk verplicht om voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar soms hebben werkgevers het moeilijk om een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan, bijvoorbeeld omdat ze kampen met een uitzonderlijk hoog risico op arbeidsongevallen. 

De verzekeringssector heeft daarvoor een oplossing voorzien: het comité “MPRAO”, die ervoor zorgt  dat de erkende arbeidsongevallenverzekeraars samen voor het risico instaan zodat de werkgever alsnog een arbeidsongevallenverzekering kan afsluiten en zo aan zijn wettelijke verplichting voldoen.

Meer informatie over de werking van dit comité (toegangsvoorwaarden, te volgen procedures, etc.) is te vinden op http://www.ao-comite-at.be/ .

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.